Giới thiệu về OCTFME

Giới thiệu về Phòng Truyền Hình Cáp, Phim, Nhạc và Giải Trí (Office of Cable Television, Film, Music and Entertainment, OCTFME)

NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ của Phòng Truyền Hình Cáp, Phim, Nhạc và Giải Trí (OCTFME) là sản xuất và phát sóng các chương trình cho các kênh truyền hình cáp và đài phát thanh kỹ thuật số truy cập công cộng, giáo dục, và chính phủ (Public, Educational, and Government, PEG) của District of Columbia; quản lý các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp của District of Columbia; cung cấp dịch vụ khách hàng cho khách thuê bao truyền hình cáp; và hỗ trợ một nền kinh tế sáng tạo bền vững và thị trường lao động của District of Columbia.
 
TÓM TẮT DỊCH VỤ

OCTFME chịu trách nhiệm quản lý truyền hình cáp trong Quận và quản lý các kênh truy cập chính phủ của Quận: kênh District Council Channel (DCC), mạng District of Columbia Network (DCN), mạng District Knowledge Network (DKN) và đài DC Radio 96.3HD4. OCTFME tạo ra nội dung cung cấp thông tin, giáo dục, và giải trí cho khán giả qua các kênh công cộng, giáo dục, và chính phủ (PEG) của District of Columbia và các hình thức đầu ra nội dung khác. Nội dung uy tín cung cấp thông tin hữu ích về hoạt động của chính phủ, giáo dục, thời sự, lịch sử, và nghệ thuật và giải trí.

OCTFME cung cấp chương trình cung cấp thông tin, chính phủ mở, được công chúng quan tâm, 24 giờ thông qua kênh District Council Channel (DCC), mạng District of Columbia Network (DCN), và mạng District Knowledge Network (DKN). Chương trình gồm có đưa tin về các hoạt động của các Văn Phòng Hành Pháp của Thị Trưởng và ngành hành pháp; Hội Đồng Thành Phố District of Columbia, Văn Phòng Tổng Chưởng Lý, và Ủy Ban Giáo Dục Tiểu Bang. OCTFME cung cấp sự tiếp cận công khai, minh bạch đối với quy trình của chính phủ và thông tin chi tiết về cuộc sống trong Quận. OCTFME cam kết cung cấp chất lượng, chương trình và dịch vụ đa dạng để giáo dục, khai sáng, và khuyến khích cư dân District of Columbia.

OCTFME điều hành đài DC Radio 96.3 HD4, đài phát thanh đầu tiên và chính thức của chính quyền District of Columbia, với sự hợp tác của WHUR thuộc trường Howard University. Chương trình của đài này cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân trong Quận bằng cách phát thông tin quan trọng, chia sẻ chương trình về các dịch vụ và cảnh báo khẩn cấp và không phẩn cấp, và cung cấp chương trình các vấn đề cộng đồng và chính phủ. Ngoài ra, đài DC Radio 96.3 HD4 cung cấp nền tảng huấn luyện kiến thức truyền thông cho người dân và sinh viên DC.

OCTFME cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ cho các nhà sáng tạo phim, truyền hình, video, nội dung giải trí, tương tác, đa phương tiện, và phương tiện kỹ thuật số tại địa phương và ngoài tiểu bang, bao gồm: cho phép sản xuất media; khảo sát địa điểm; hỗ trợ sản xuất; khích lệ sản xuất và cơ sở hạ tầng; hỗ trợ bố trí việc làm và các chương trình phát triển lực lượng lao động. OCTFME cũng quản lý chương trình khích lệ sản xuất media, quỹ DC Film, Television and Entertainment Rebate.
OCTFME thu hút sự tham gia của cộng đồng để tạo ra sự hiểu biết nhiều hơn về nền kinh tế sáng tạo nói chung, quy trình sản xuất media, và tiếp cận các cơ hội đào tạo cần thiết để trở thành các chuyên gia trong ngành kinh tế sáng tạo khả mại.